Post wash survey – Shampoo Bar testing

Post wash - Neem Shampoo Bar Survey